Kongres body LIFE

Kamil Wasilewski20 września 2017Komentarze (0)

Miło jest mi zakomunikować o tym, że zostałem zaproszony do grona wykładowców podczas Kongresu body LIFE organizowanego w Warszawie w dniach 18-19 listopada 2017 r. Jest to konferencja dla branży fitness o charakterze edukacyjno-networkingowym, której celem jest kształcenie specjalistów z branży.

Będę miał przyjemność wygłosić wykład pt. „Prawo dla fitnessu w 2018 roku. Zmiany prawne, które mają wpływ na zarządzanie klubem fitness.”

Więcej informacji na temat Kongresu znajdziesz na http://kongresfitness.pl/.

Wiele klubów fitness oraz salonów SPA nie zdaje sobie sprawy jak ważna będzie dla nich data 25 maja 2018 r. W tym dniu wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE zwane inaczej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (czyli „RODO”). Celem RODO jest wzmocnienie pozycji osób fizycznych i większa ochrona ich danych osobowych. Przedsiębiorcy do tego czasu zobowiązani są dostosować procesy przetwarzania danych osobowych poprzez wdrażanie wytycznych zawartych w RODO. Obowiązku tego nie unikną również właściciele klubów fitness oraz salonów SPA. Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany jakie czekają kluby fitness i salony SPA.

Zmiany w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jedną z najważniejszych zmian, jaką wprowadza RODO, jest zmiana procesu pozyskiwania zgody klienta na przetwarzanie jego danych osobowych. Dostosowanie tego procesu przez kluby fitness i salony SPA do nowych przepisów jest bardzo ważne na tyle, że uzyskanie zgody klienta w sposób niezgodny z przepisami będzie powodowało nieważność udzielonej zgody. W praktyce oznacza to tyle, że klub fitness nie będzie mógł na jej podstawie przetwarzać uzyskanych od klientów danych osobowych. Zgodnie z pkt 32 RODO „Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia”.

Na klubie fitness oraz salonie SPA będzie zatem spoczywał obowiązek sporządzenia formularza zgody w sposób jasny i czytelny. Klient go podpisujący musi wiedzieć: na czyją rzecz udziela przedmiotowej zgody, w jakim celu, jakie konkretnie dane będą przetwarzane, na jakiej podstawie i komu będą mogły być udostępnione. W formularzu zgody będzie musiała się również znaleźć informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane: do usunięcia, przeniesienia danych, ograniczenia lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Zgodnie z przepisami RODO nie będzie dopuszczalne automatyczne zaznaczanie przez właścicieli klubów fitness okienek ze zgodą osób, których dane mają być przetwarzane.

Prawo do bycia zapomnianym

Omawiając zmiany jakie wprowadza RODO nie można zapomnieć o tzw. prawie do bycia zapomnianym. Zgodnie z nowymi przepisami osoba, której dane dotyczą, będzie miała prawo do żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. W praktyce klubów fitness oraz salonów SPA oznacza to obowiązek natychmiastowego usunięcia ze wszystkich systemów danych osobowych klienta, który cofnie zgodę na ich przetwarzanie. Klient będzie miał prawo żądać usunięcia jego danych, jeżeli:

  1. cofnął zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do tego, aby dane te dalej przetwarzać;
  2. wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych prowadzonego na potrzeby marketingu bezpośredniego, przetwarzania, której jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią;
  3. jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  5. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka.

 

Wysokie kary finansowe

Niedostosowanie się przez kluby fitness oraz salony SPA do nowych przepisów RODO jak i późniejsze ich niestosowanie będzie wiązało się dotkliwymi konsekwencjami. Jako jedne z nich należy wskazać:

  1. odpowiedzialność finansową – kary nawet do 20.000.000 EURO lub, procentowo – do 4% rocznego światowego obrotu, w zależności od tego, która kara jest dotkliwsza,
  2. odpowiedzialność cywilną – klient, która poniesie jakąkolwiek szkodę w wyniku naruszenia przepisów RODO przez klub fitness lub salon SPA przetwarzający jego dane osobowe, będzie miał prawo do żądania odszkodowania.

 

Najbliższe klika miesięcy to czas wytężonej pracy dla klubów fitness i salonów SPA. Przede wszystkim zobowiązane są one dokładnie zapoznać się z nowymi regulacjami prawnymi jakie wprowadza RODO oraz dokładnie zweryfikować stosowaną przez nie dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych klientów. Zaniechanie tym obowiązkom może spowodować poniesienie wysokich kar finansowych.

****

Więcej na ten temat będziesz mógł się również dowiedzieć podczas Kongresu body LIFE, który odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2017 r. w Warszawie.  Jest to jedne z największych merytorycznych wydarzeń dla branży fitness. Jako jeden z prelegentów będę miał przyjemność poprowadzić wykład na temat RODO oraz jego wpływu na działalność klubów fitness i siłowni. Już teraz  zapraszam Ciebie  serdecznie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Większość klubów fitness wymaga od swoich klientów podpisania z nimi umowy. Przed złożeniem podpisu warto wcześniej zapoznać się z treścią takiej umowy członkowskiej klubem fitness, bowiem jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Najlepiej umowę zabrać do domu i na spokojnie ją przestudiować, zwracając szczególną uwagę na następujące kwestie.

Płatność

W pierwszej kolejności zobacz czy za członkostwo będziesz płacił miesięcznie czy też np. kwartalnie.  W przypadku bowiem dłużej nieobecności na siłowni z powodu choroby czy urlopu przy płatności kwartalnej możesz mieść problemy z odzyskaniem części opłaty
za niewykorzystany zajęcia.

Termin obowiązywania umowy członkowskiej

Warto sprawdzić na jak długo zawieramy umowę. Jeżeli nie jest w niej określony termin to należy przyjąć, że jest to umowa zawarta na czas nieokreślony. Jest to ważne postanowienie w umowie, bowiem z tym wiążą się określone prawa i obowiązki w przypadku chęci przedwczesnego rozwiązania umowy z klubem fitness.  Jeżeli nie jesteś pewien czy po pierwszej wizycie na siłowni zostaniesz jej stałym bywalcem, lepiej na początku podpisać umowę krótkoterminową.

Warunki wypowiedzenia umowy

Przed podpisaniem umowy opłaca się również sprawdzić czy mamy prawo do jej wcześniejszego rozwiązania (zwłaszcza tej krótkoterminowej) oraz w jakich przypadkach możemy to uczynić. Warto zwrócić uwagę na termin wypowiedzenia umowy członkowskiej z klubem fitness. Im krócej tym lepiej. Wczytując się w umowę zobacz czy nie ma w niej zapisów dotyczących automatycznego przedłużania terminu jej obowiązywania. Jeżeli takie są to sprawdź czy masz możliwość złożenia oświadczenia o braku zgody na automatyczne przedłużenie umowy oraz w jakim terminie.

Kary umowne

Zwrócić uwagę czy w przypadku przedwczesnego rozwiązania umowy członkowskiej z klubem fitness nie grożą Tobie kary umowne.

Ukryte opłaty

Analizując umowę sprawdź czy oprócz opłaty za karnet nie będziesz musiał płacić dodatkowych kosztów np. za wpisowe czy inne dodatkowe usługi.

Klauzule niedozwolone

W większości przypadków kluby fitness nie dają swoim klientom możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Ich rola sprowadza się do podpisania umowy członkowskiej bądź jej odrzucenia w całości. Powoduje to niebezpieczeństwo, że klub fitness w umowie narzuci klientowi postanowienia, które nie będą dla niego korzystne. Dlatego kodeks cywilny stanowi, że postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. Są to tzw. niedozwolone klauzule umowne lub abuzywne. Nie ma zamkniętego spisu takich klauzul.

Jako przykład takich niedozwolonych klauzul można wskazać zapis w umowie mówiący o tym, że klub fitness ma prawo do zmiany miejsca prowadzenia zajęć lub zmiany cennika i regulaminu bez uzyskania zgody klienta.  Jedna z sieci fitness w swojej umowie wpisała, że klient nie miał możliwości wystąpienia z klubu, chyba że udowodniłby przedsiębiorcy rażące naruszenie umowy, o którym  miał powiadomić listem poleconym, poczekać 21 dni na reakcję i zapłacić karę umowną. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał takie postanowienie oczywiście za niedozwolone i nakazał jego zmianę. Zgodnie z prawem przedsiębiorca odpowiada za powierzone mu przez konsumenta rzeczy. W związku z tym w umowie nie może być napisane, że klub fitness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do klienta.

Z powyższego nasuwa się jeden wniosek. Warto przed wyborem wymarzonej siłowni przestudiować dokładnie umowę, aby się później nie rozczarować.

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną napisz do mnie na  k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

Czy zwracałeś kiedykolwiek uwagę na to, że prawie każdego dnia udostępniasz swoje dane osobowe? Czynisz to nawet nie będąc tego świadomym. Każdy z Nas przecież podpisuje różne umowy czy wypełnia rozmaite ankiety lub formularze w Internecie. Potem dziwimy się, że różne firmy dzwonią do nas z ofertą handlową. Wtedy jednym z pytań jest skąd ma Pani/ Pan ten numer telefonu? Takie sytuację jeszcze możemy zaakceptować.

Jednakże warto zwrócić uwagę na to, iż w dobie rozwiniętych technologii nasze dane osobowe mogą zostać łatwo skradzione, a następnie bezprawnie wykorzystane np. poprzez zaciągnięcie pożyczek czy kredytów na Nasze nazwisko. W razie ich niespłacenia w pierwszej kolejności komornik zapuka do Twoich drzwi a nie osoby, która podszyła się pod Ciebie. I wtedy pojawia się problem i nieprzyjemne konsekwencje. Zatem widzisz jak ważna jest ochrona Twoich  danych osobowych, w szczególności poprzez zwracanie uwagi na to komu i jakie rodzaj danych osobowych udostępniasz.

Co to są dane osobowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do danych osobowych na pewno zaliczymy imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer NIP, ale również obraz, dźwięk, odciski palców, informacja o kodzie genetycznym, oraz inne które pozwalają na dokonanie na ich podstawie identyfikacji osoby fizycznej. Także powszechnie udostępniany przez nas adres e-mail może stanowić dane osobowe, jeżeli w jego nazwie jest użyte Nasze imię i nazwisko.  Nawet numer IP można zaliczyć do danych osobowych.

Jakie dane osobowe należy udostępnić w recepcji klubu fitness?

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych klub fitness może żądać od Ciebie tylko takie dane osobowe, które są konieczne do realizacji umowy jaką z nim podpisujesz. Baza danych klubów fitness jest zatem ograniczona. Z przepisu tego nie wynika wprost jakie informacji o Tobie może gromadzić baza danych klubów fitness. Mając jednakże na uwadze treść umowy jaką zawieramy z klubem fitness należy przyjąć, że zobowiązani jesteśmy do podania tzw. zwykłych danych osobowych. Na pewno zatem muisz udostępnić  recepcjonistce klubu fitness  swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Dodatkowo możesz udostępnić swoją datę urodzenia, numer PESEL oraz adres e-mail.

Recepcja siłowni nie może natomiast od Ciebie żądać podania mu tzw. wrażliwych danych osobowych.  Dane „wrażliwe” to np. dane rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,  przekonania religijne lub filozoficzne,  stan zdrowia, przynależność partyjna, związkowa lub wyznaniowa czy nałogi. Niedopuszczalne jest, na przykładzie jednej z sieci siłowni, zmuszanie klientów do pozostawienia odcisków palców w celach identyfikacji przy bramkach wejściowych do klubu. Zakazane jest również, jak czynił to jeden z klubów fitness, pozyskiwanie od potencjalnych klientów klubu fitness informacji o stanie cywilnym oraz informacji na temat posiadania dzieci.

Warto również wskazać, że pracownicy klubu fitness nie mają prawa domagać się od klientów zastawu w postaci dowodu osobistego lub innego dokumentu w zamian za wypożyczenie sprzętu lub udostępnienie kluczyków lub kłódek do szatni.

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną napisz do mnie na  k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

 

 

Moja droga jak i wielu ćwiczących na salę ćwiczeń jest z reguły taka sama. Po wejściu do klubu fitness i dokonaniu rejestracji w recepcji, następnie kierujemy się do szatni.  Tam się przebieramy oraz na ogół zostawiamy swoje prywatne rzeczy np. telefon, portfel, biżuterię czy klucze. Po zakończeniu treningu wracamy do szatni, kąpiemy się, przebieramy i opuszczamy siłownię. Co natomiast w sytuacji, kiedy po powrocie do szatni okazuje się, że szafka jest otwarta a zostawione rzeczy zostały skradzione? Kto wtedy ponosi za to odpowiedzialność?

Większość klubów fitness jak i gabinetów SPA w regulaminie, w umowie z klientem lub w samej szatni zamieszcza informację, że klub lub salon SPA nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.  Niestety w tym przypadku właściciele siłowni i gabinetów SPA nie mają racji. Taka informacja stanowi tzw. klauzulę niedozwoloną (abuzywną) która kształtuje prawa i obowiązki osoby ćwiczącej w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem co zostało zresztą potwierdzone w licznych orzeczeniach Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z chwilą bowiem pozostawienia rzeczy w szatni pomiędzy osobą trenującą a klubem fitness dochodzi zgodnie z treścią art. 835 kodeksu cywilnego do zawarcia umowy przechowania. Przez umowę przechowania przechowawca (czyli klub lub salon SPA) zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Oznacza to zatem, iż właściciel siłowni lub gabinetu odnowy biologicznej odpowiada za utratę lub uszkodzenie pozostawionych w szatni przez osoby trenujące oraz klientów rzeczy i nie ma najmniejszego znaczenia, że odbywa się to bezpłatnie.

Reasumując, jeżeli z szafki w siłowni skradziono Twoje prywatne rzeczy, możesz liczyć na odzyskanie pieniędzy od właściciela klubu.

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną napisz do mnie na  k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.