18.10.2017

Klauzule niedozwolone w umowie z klientem klubu fitness

Klauzule niedozwolone w umowie z klientem klubu fitness

Większość klubów fitness wymaga od swoich klientów podpisania z nimi umowy. Niestety jednocześnie kluby fitness nie dają swoim klientom możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Ich rola sprowadza się do podpisania umowy członkowskiej bądź jej odrzucenia w całości. Powoduje to w konsekwencji niebezpieczeństwo, że klub fitness w umowie narzuci klientowi postanowienia, które nie będą dla niego korzystne.

Co to są klauzule niedozwolone?

Definicję klauzul niedozwolonych lub inaczej zwanych również abuzywnymi znajdziemy w kodeksie cywilnym a konkretnie w art. 385 1§ 1. Zgodnie z jego treścią „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).” Uznanie zatem postanowienia umowy jaką klient zawiera z klubem fitness za niedozwolone jest możliwe wyłącznie w razie łącznego spełnienia dwóch przesłanek: kształtowania praw i obowiązków klienta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażącego naruszenia jego interesów.

Oceny zgodności takiego postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. Natomiast naruszenie interesów konsumentów może dotyczyć interesów o różnym charakterze. Zwykle będą to interesy o charakterze ekonomicznym. Jednakże w grę mogą także wchodzić takie okoliczności, jak fakt, że w wyniku konkretnego postanowienia konsument traci czas, zdrowie, dochodzi do dezorganizacji jego zajęć albo do ingerencji w sferę prywatności lub naruszenia godności osobistej.

Przykłady klauzul niedozwolonych stosowane przez kluby fitness

Jako przykład takich niedozwolonych klauzul można wskazać postanowienie w umowie mówiące tym, że klub fitness ma prawo do zmiany miejsca prowadzenia zajęć lub zmiany cennika i regulaminu bez uzyskania zgody klienta. W umowie klub fitness nie może również wpisać, że nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe podczas treningu. Niezgodne z prawem będzie również postanowienie umowy dające klubowi fitness prawo do niezwracania pieniędzy klientowi za niezrealizowane zajęcia treningowe.

Jedna z sieci fitness w swojej umowie wpisała, że klient nie miał możliwości wystąpienia z klubu, chyba że udowodniłby przedsiębiorcy rażące naruszenie umowy, o którym  miał powiadomić listem poleconym, poczekać 21 dni na reakcję i zapłacić karę umowną. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał takie postanowienie oczywiście za niedozwolone i nakazał jego zmianę. Zgodnie z prawem przedsiębiorca odpowiada za powierzone mu przez konsumenta rzeczy. W związku z tym w umowie nie może być napisane, że klub fitness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do klienta a pozostawione w szatni lub wyznaczonych miejscach. W umowie nie mogą również znaleźć się postanowienia utrudniające klientowi prawo odstąpienia od umowy lub składania reklamacji np. poprzez nakaz uiszczenia za nie opłaty.

Konsekwencje prawne stosowania przez kluby fitness klauzul niedozwolonych

Jeżeli w umowie z klientem znajdzie się postanowienie uznane za niedozwolone (abuzywne) to konsekwencją tego jest to, nie wiąże ono klienta (tak jakby go w ogóle nie było w umowie). Nie oznacza to automatycznie nieważności całej umowy. Strony są związane umową w pozostałym zakresie. Obowiązkiem klubu fitness jest natychmiastowe usunięcie z umowy takie postanowienia.  W przeciwnym wypadku np. na skutek skargi klienta może zostać wszczęte przeciwko klubowi fitness przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowanie w przedmiocie uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i zakazania jego wykorzystywania.

Skutkiem takiego postępowania jest wydanie przez Prezesa UOKiK decyzji, w której klub fitness może zostać zobowiązany do poinformowania konsumentów o uznaniu za niedozwolone postanowienia umowy lub złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji. Prezes Urzędu może nakazać publikację decyzji w całości lub w części, z zaznaczeniem, czy decyzja ta jest prawomocna, w określonej w niej formie, na koszt przedsiębiorcy. W przypadku niezastosowania się przez klub fitness do powyższej decyzji, Prezes UOKiK może uchylić decyzję i nałożyć karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Przed sporządzeniem wzorca umowy, którą klub fitness będzie zawierał ze swoim klientem, warto skonsultować go z prawnikiem. Większość klubów fitness lub siłowni popełnia ten sam błąd i kopiuje wzorce od innych klubów bez sprawdzenia ich postanowień pod kątem zgodności z przepisami prawa.  W ten sposób można łatwo narazić się nawet na wysokie kary pieniężne ze strony UOKiK-u.

****

Więcej na ten temat będziesz mógł się również dowiedzieć podczas Kongresu body LIFE, który odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2017 r. w Warszawie.  Jest to jedne z największych merytorycznych wydarzeń dla branży fitness. Jako jeden z prelegentów będę miał przyjemność poprowadzić wykład na powyższy temat. Już teraz  zapraszam Ciebie serdecznie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

16 thoughts on “Klauzule niedozwolone w umowie z klientem klubu fitness

 1. Ciekawi mnie inna rzecz – zbieranie odcisków palców przez niektóre kluby sportowe. Czy jest to zgodne z prawem? Czy zasada adekwatności jest tutaj zachowana?

  1. Dzień dobry Panie Bartoszu, zbieranie odcisków palców przez klubu sportowe jest niezgodne z prawem. Potwierdził to w jednej ze spraw Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Pozdrawiam Kamil Wasilewski

 2. Właściciel siłowni nalega abym zapłacił mu jednorazowo pewną kwotę za ubezpieczenie na 1 rok. Po roku sytuacja ma się powtarzać! Czy ma do tego prawo?

  1. Dzień dobry Panie Przemysławie,
   bardzo dziękuje za zadane pytanie. Dość powszechnym jest, że opłaty za karnet na siłownię zawierają również w sobie opłatę za ubezpieczenie. Klub fitness nie może uzależniać wstępu na siłownię od wykupu ubezpieczenia przez klienta. Jeżeli klient nie chce zapłacić za ubezpieczenie to klub fitness powinien tylko domagać się opłaty za członkostwo i obniżyć ją o koszty ubezpieczenia. Reasumując właściciel siłowni może się domagać zapłaty. Jednakże Pan ma prawo wyboru czy czy chce taką opłatę zapłacić.
   Pozdrawiam serdecznie,
   Kamil Wasilewski

 3. Witam czy klub sportowy może i ma prawo ubiegać się o pieniądze podczas gdy klient nie korzystał wogóle z siłowni po podpisaniu umowy której nie przeczytał ?

  1. Dzień dobry Panie Tomaszu,

   dziękuję za zadane pytanie. Klub ma prawo domagać się od Pana zapłaty. To, że nie korzysta Pan z klubu nie zwalnia Pana z obowiązku zapłaty zgodnie umową.

   Pozdrawiam,
   Kamil Wasilewski

 4. Dzień dobry Panie Kamilu,
  uczęszczam do klubu sportowego, z którym podpisałam umowę o członkowstwo na okres 12 miesięcy. W zawartej umowie nie ma żadnej informacji, że mogę ją wypowiedzieć we wcześniejszym termnie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Możliwe jest to dopiero po przejściu umowy na czas nieokreślony. Klub umożliwia mi jedynie zawieszenie umowy, ale tylko w przypadku udokumentowania choroby, ciąży lub nieobecności z powodów służbowych. Obecnie jestem w trudnej sytuacji finansowej (straciłam pracę) i koszt związany z utrzymaniem członkowsta jak i możliwość uczęszczania na zajęcia jest dla mnie nie możliwy do zrealizowania.
  Proszę o pomoc jak, w jaki sposób mogę zakończyć współpracę i umowę.

  1. Dzień dobry Pani Anno,
   niestety ale umowa jaką podpisała Pani z klubem jest zgodna z prawem. Jedynie może ją Pani wcześniej rozwiązać za zgodą klubu. Innej możliwości nie ma.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Kamil Wasilewski

 5. Witam
  Podpisałem umowę na siłowni na 12 miesięcy, pieniądze za karnet są ściągane z konta.Od 3 miesięcy nie korzystałem z siłowni.umowa skończyła się w czerwcu, a ja zapomniałem ja wypowiedzieć. Dzisiaj przez tel dowiedziałem się ze umowa została przedłużona na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, czyli muszę płacić jeszcze przez 3 miesiące.Zwracam się do Pana z pytaniem czy to jest zgodne z prawem ?
  Podobno tak było w umówię, której oczywiście dokładnie nieprzeczytalem.

  1. Dzień dobry Panie Michale,

   niestety ale klub fitness ma rację w Pana przypadku. Musi Pan płacić przez 3 miesiące chyba, że klub wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy wcześniej za porozumieniem stron. Proszę spróbować tak porozumieć się z klubem. Kluby fitness często w ramach polityki marketingowej idą klientom na rękę.

   Pozdrawiam,
   Kamil Wasilewski

 6. Witam serdecznie mam zapytanie w sprawie naruszenia Praw przez klub FITNES QUANFIT w Lubinie ,do którego nalezę od jakiegoś czasu wraz z moim 16 letnim synem.Otóz wczoraj chciałam uiścic opłateę członkowską za siebie i syna gotówka w placówce owej siłowni ,gdzie dotychczas nie było z tym kompletnie żadnych problemów .Po czym zostałam poinormowana ,że płatnosc mogę dokonac 3 miesiące z góry gotówką tj .kwota łacznie z synem ok.800zł lub karta kredytową lub debetową której tak na dobrą sprawę nie mam obowiązku posiadac.Podczas werbowania i zanim podpisałam umowe z klubem nie było mowy o takich warunkach tym bardziej jak mówiłam mój syn od kilku miesiecy dokonywał płatności gotówka w placówce siłowni każdego miesiąca. Mój syn rozwiązał umowe z trzymiesięcznym terminem jej całkowitego wygaśniecia i teraz okazuje sie ,ze musi zapłacic z góry za okres do końca jej trwania .Ponieważ jest osobą nieletnia nie posiada kart płatniczych ,ani kredytowych ,wiec jakim prawem klub zawiera umowe z nieletnim ,w której jak sie okazuje jedyna formą płatnosci zawartej w umowie jest forma elektronia kartą kredytowaMało tego ,gdy poprosiłam o rozmowę z kierownikiem natychmiast w tej sprawie okazało sie ,że jest on na zwolnieniu l4 przez kolejne dwa tygodnie i przez ten okres nie mam nawe z mozliwości dociekac swoich praw poniewaz siłownia nie ma zastępstwa .Mało tego siłownia stosuje zbieranie odcisków palców przy zaweraniu umowy jak wyzej odcytałam ,również jest to wbrew zasadom . Proszę i powiedziec co mam ocząc w tej sytuacji poniewaz jestem zdecydowana w trybie natychmiastowym zerwac umowę ,gdyż uwazam ,ze zostały ewidentnie naruszone warunki umowy związane z płatnosciami i zasosowane zostało bez uprzedzenia i poinformowania klubowiczów o ich zmianie i zmianie jak sie okazało regulaminy.Bardzo proszę o poradę w tej sprawie.

  1. Dzień dobry Pani Ewo,

   dziękuję za zadane pytania. Aby udzielić odpowiedzi musiałbym zweryfikować umowę jaką Pani i syn podpisaliście z klubem. Z regulaminu bowiem klubu dostępnego na stronie internetowej wynika, że klubowicz ma prawo płacić gotówką bez żadnych ograniczeń Uprzejmie proszę o przesłanie skanu umowy na adres k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl. Po zapoznaniu się z jej treścią będą mógł pomóc w Pani sprawie.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Kamil Wasilewski

 7. Witam, proszę o pomoc, czy niepełnoletnia 15 letnia osoba zapisująca się do klubu fitness na miesiąc, musi złozyć wniosek z podpisem rodziców lub opiekunów prawnych z ich obecnością czy bez? Czy wystarczy, że dostarczy wypełniony już wniosek z podpisami bez ich obecności. Czy ma to konsekwencje prawne dla klubu.
  pozdrawiam

  1. Dzień dobry,

   dziękuję za zadane pytanie. W tej sprawie wystarczy jak osoba niepełnoletnia dostarczy do klubu wypełniony już wniosek z podpisami rodziców bez ich obecności. Nie ma to żadnych konsekwencji prawnych dla klubu.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Kamil Wasilewski

 8. Witam, czy mogę odstąpić od umowy z klubem fitness , zawartą na czas określony 12mcy, mimo tego, że takiego zapisu w umowie nie ma???? Zasięgałem porady u znajomych i oni mieli taka możliwość, ale w ich umowach taki zapis był o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni PILNE

  1. Dzień dobry,

   wszystko zależy od tego czy umowa została zawarta w klubie czy na odległość np. poprzez stronę internetową. Jeżeli na odległość przez stronę www to można odstąpić w terminie 14 dni nawet jeżeli taki zapis nie jest w umowie. Jeżeli umowę podpisała Pani w siedzibie klubu i nie ma w jej treści zapisów o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni to nie może Pani od takiej umowy odstąpić.

   Pozdrawiam,
   Kamil Wasilewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *