27.12.2019

Kto powinien zarejestrować się w BDO? BDO w branży fitness

Dosłownie za kilka dni (wraz z początkiem Nowego Roku) wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach. Kluczową zmianą jest wprowadzenie obowiązkowej rejestracji dla niektórych przedsiębiorców w rejestrze BDO (bazy danych odpadowych). Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni otrzymałem mnóstwo zapytań od klubów fitness w tym zakresie. Każdy pyta, czy musi zarejestrować się w ww. bazie. Lektura ustawy faktycznie do łatwych nie należy, a w dodatku na różnych portalach (również ministerialnych) nie ma zamieszczonej listy rodzajów działalności gospodarczej podlegającym wpisu do BDO. Postaram się zatem zebrać wszystkie informacje i w jak najprostszy sposób opisać, którzy przedsiębiorcy z branży fitness mają (moim zdaniem) obowiązek rejestracji w BDO. Od razu na wstępie informuję zatem, że wpis kieruję głównie do branży fitness i nie omawiam wszystkich przypadków, w którym rejestracja w BDO jest obowiązkowa. Pod uwagę biorę głównie: kluby fitness, siłownie, firmy cateringowe oraz dostawców i importerów sprzętu treningowego.

Czym jest BDO?

BDO to system teleinformatyczny, który zawiera bazę danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Rejestracja w BDO ma umożliwić gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami, co z kolei ma pomóc w usprawnieniu całego systemu zarządzania odpadami. Rejestr ma posiadać kilka modułów, które pozwolą m.in. na prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowaniami odpadami. A to wszystko ma być możliwe do zrobienia wyłącznie w formie elektronicznej.

Kto podlega wpisowi do rejestru BDO? BDO w branży fitness

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, kto podlega wpisowi do rejestru BDO, należy zajrzeć do art. 50 i 51 wspomnianej ustawy o odpadach. Streszczając i upraszczając te artykuły można wnioskować, że wpisowi do rejestru BDO podlegają:

 • wytwórcy odpadów,
 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów.

Przy czym, według ustawy wytwórca odpadów to:

„każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (…)”

Definicja jest bardzo szeroka i mogłaby wskazywać, że prawie każdy ma obowiązek rejestracji w BDO. Niemniej jednak ustawa zawiera sporo wyjątków, o których mowa w dalszej części artykułu.

Przedsiębiorcy a obowiązek wpisu do rejestru BDO

Teraz postaram się opisać sytuacje przedsiębiorców. Bowiem nie tylko oni są zobligowani do rejestracji w BDO. Niemniej jednak artykuł kieruję głównie do przedsiębiorców.

Z ustawy można wyczytać, że przedsiębiorcy działający w następujących obszarach muszą złożyć wniosek o rejestrację w BDO:

 1. Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne
 2. Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych)
 3. Sprzęt elektryczny lub elektroniczny
 4. Baterie lub akumulatory
 5. Transport odpadów
 6. Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach
  • Organizacje odzysku opakowań;
  • Eksport odpadów opakowaniowych lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych;
  • Wytwarzanie, eksport, import opakowań lub ich wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa;
  • Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
  • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju produktów w opakowaniach;
  • Eksport produktów w opakowaniach lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów w opakowaniach;
  • Organizacja samorządu gospodarczego.

A także przedsiębiorcy wytwarzający:

Biorąc pod uwagę podmioty z branży fitness, szczególnie należy zwrócić uwagę na pkt 6 (czyli wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek krajowy – myślę tu m.in. o firmach cateringowych). Pozostałe punkty (raczej) nie dotyczą branży fitness.

Rejestracja automatyczna w BDO

Jeżeli chodzi o rejestrację w BDO, to wyróżniamy 2 sposoby na znalezienie się w tym rejestrze. Jeżeli prowadzisz działalność z zakresu znajdującego się w art. 50 ustawy o odpadach (czyli z powyższej listy) wniosek o rejestrację musisz złożyć samodzielnie. Natomiast, jeżeli uzyskałeś już wcześniej:

marszałek województwa automatycznie złoży wniosek o wpisanie Cię do rejestru BDO.

Kto nie musi rejestrować się w BDO?

Lista podmiotów, które muszą zarejestrować się w BDO jest długa i nie do końca jasna. Można zatem jakby „od drugiej strony” zerknąć na wyłączenia obowiązku rejestracji. Jeżeli dotyczy Cię jeden z poniżej wymienionych przypadków, nie musisz rejestrować się do BDO:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne i biura rachunkowe),
 • firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu. Chodzi m.in. odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne.

Odpady komunalne są również zdefiniowane w ustawie:

odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

To w końcu… muszę rejestrować się do BDO? BDO w branży fitness

Moim zdaniem, przedsiębiorcy z branży fitness w większości nie będą podlegać pod obowiązek rejestracji w BDO. Może z wyłączeniem bardzo dużych firm (przekraczających wskazane w przepisach limity odpadów) oraz np. firm cateringowych.

Jeżeli w swojej działalności wytwarzasz tylko odpady komunalne, to nie musisz dokonywać rejestracji w BDO. Jeżeli ilość takich odpadów jak tonery drukarskie, czy tworzywa sztuczne przekraczają dopuszczalne normy, wtedy wniosek o rejestrację jest obowiązkowy. W sytuacji, gdy po lekturze artykułu nie wiesz, czy obowiązek rejestracji dotyczy Twojej działalności, możesz wypełnić interaktywną ankietę na stronie Ministerstwa Klimatu: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/ Po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań, otrzymasz jasną informację, czy musisz rejestrować się w BDO. Trzeba jednak pamiętać, że wynik ankiety stanowi charakter informacyjny, a nie jest wiążący prawnie. Jeśli nadal masz wątpliwości, czy Twoja działalność podlega wpisowi, skontaktuj się właściwym Urzędem Marszałkowskim.

Kwestie formalne związane z rejestracją i… kary

Jeżeli okaże się, że Twoja działalność powinna zostać wpisana do rejestru BDO, dokonaj tego niezwłocznie. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia i do tego dnia powinieneś dokonać rejestracji. Wszelkie szczegóły dotyczące procedury rejestracji znajdziesz TUTAJ.

Natomiast jeśli jeszcze nie otworzyłeś biznesu, pamiętaj, że wpis do rejestru BDO musisz uzyskać przed rozpoczęciem działalności. W przeciwnym wypadku grozi Ci administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd – kara aresztu albo grzywny.

Dodatkowo wpis do rejestru BDO podlega opłacie 100 zł lub 300 zł – w zależności od wielkości firmy. Opłatę tę należy co rok ponawiać.