28.08.2018

Publikowanie zdjęć z siłowni

Publikowanie zdjęć z siłowni

Coraz częściej możemy spotkać osoby, które na siłowniach lub w klubach fitness, ćwiczą z telefonami w ręku. Pomijając fakt, że trening przeprowadzony w taki sposób może okazać się mniej efektywny, to istnieją również dodatkowe zagrożenia. Wielu z nas bowiem, w trakcie wysiłku fizycznego na siłowni, robi dużo zdjęć, które następnie bez namysłu wrzuca do Internetu. Takie zachowanie, bez spełnienia kilku warunków, wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Siłownia jako miejsce do robienia zdjęć

Możliwość rozpowszechniania zdjęć z siłowni różni się w zależności od tego, czy zdjęcia robimy wewnątrz siłowni, czy z zewnątrz. W tym drugim przypadku, do robienia i rozpowszechniania zdjęć klubu fitness, mają zastosowania przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zaś, chodzi o artykuł 33 pkt 1) wskazanej ustawy, który reguluje tzw. prawo panoramy. Jego treść brzmi następująco:

Wolno rozpowszechniać:

1) utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach
lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku; (…)

 

zdjęcia na siłowni

Co w praktyce oznacza powyższy przepis? To, że możemy dowolnie fotografować oraz publikować zdjęcia, na których widać budynek siłowni z zewnątrz. Jest to przepis od dawna funkcjonujący w polskiej kulturze prawnej. Pozwala on wykorzystywać takie zdjęcia w praktycznie dowolnym celu, wskazując jedynie, że nie wolno tego robić: „do tego samego użytku”. Zacytowane sformułowanie oznacza, że takiego zdjęcia nie możemy wykorzystać w celu odtworzenia takiego samego „utworu”, tj. takiego samego obiektu architektonicznego (np. elewacji, budynku, rzeźby). W innych przypadkach, również komercyjnych, takie zdjęcia możemy rozpowszechniać dowolnie.

Drugim aspektem, który należy omówić jest wykonywanie zdjęć podczas ćwiczeń, wewnątrz budynku siłowni. Pomimo tego, iż takie miejsce w świetle prawa jest postrzegane jako budynek użyteczności publicznej, nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że jest to miejsce publiczne. Na siłowni bowiem bardzo często funkcjonują regulaminy ustanowione przez właściciela, które my – jako użytkownicy siłowni – musimy bezwzględnie przestrzegać. Zresztą podczas zapisywania się na zajęcia z pewnością musieliśmy potwierdzić fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązać się do przestrzegania jego postanowień.

Czy można zatem publikować zdjęcia z wnętrza siłowni? Wszystko tak naprawdę zależy od właściciela siłowni, a mianowicie czy wyraża na to zgodę. W praktyce jednak, raczej nigdy nie spotkamy się z sytuacją, w której właściciel siłowni zabroni rozpowszechniania zdjęć wykonanych podczas ćwiczeń. Trenujący bowiem często za pośrednictwem takiej działalności przyczyniają się bezpośrednio do promowania siłowni.

Co innego, gdy zdjęcie, które zrobiliśmy, chcemy wykorzystać w celach komercyjnych. Na takie działanie powinniśmy uzyskać zgodę właściciela klubu fitness. Najczęściej postanowienia regulaminu siłowni wyraźnie wskazują, że nie wolno rozpowszechniać zdjęć w celach marketingowych i promocyjnych bez uzyskania stosownej zgody.

zdjęcia na siłowni

Zdarzają się również takie sytuacje, gdy chcemy zrobić zdjęcie, aby pokazać zły stan urządzeń, lub samej siłowni. Czy możemy takie zdjęcie bezkarnie publikować w Internecie? Z uwagi na to, że robiąc zdjęcia na siłowni podlegamy woli właściciela, a jemu zależy na nierozpowszechnianiu takich zdjęć, z pewnością należy poważnie się zastanowić nad umieszczeniem takiego zdjęcia w sieci. W przypadku braku postanowień regulaminu siłowni w tym zakresie, obowiązują przepisy wskazanej wyżej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z nią, nie można rozpowszechniać cudzego „utworu” – w tym przypadku wnętrza siłowni – bez zgody twórcy (tj. właściciela siłowni).

Robienie zdjęć, a rozpowszechnianie zdjęć

Należy jednak pamiętać, że zachodzi znacząca różnica pomiędzy zrobieniem zdjęcia do użytku prywatnego, a jego dowolnym rozpowszechnianiem w mediach. Jeżeli zdjęcie robimy tylko dla siebie, mamy tutaj większą dowolność, bowiem zgodnie z literą prawą zakazane jest jedynie fotografowanie m.in. ważnych budynków z uwagi na obronność państwa, lub innych ludzi, jeżeli możemy naruszyć ich intymność. Zatem w przypadku chęci sfotografowania – jak w powyższym przykładzie – złego stanu urządzeń na siłowni, który np. spowodował uraz podczas ćwiczeń, zdjęcie należy zatrzymać dla siebie i ewentualnie później użyć je w trakcie postępowania o odszkodowanie.

Wizerunek innych osób ćwiczących

Należy omówić jeszcze kwestie publikacji zdjęć, na których są widoczni inni użytkownicy siłowni. Ogólnie rzecz biorąc, aby rozpowszechnić zdjęcie zawierające wizerunek innej osoby, musimy uzyskać jego zgodę. Wynika to wprost z cytowanej już w tym artykule ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Art. 81 wskazuje ponadto, że zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli osoba utrwalona na zdjęciu, otrzymała zapłatę za pozowanie. Dalej ustawa wskazuje, że zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,
  • oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Zatem najpewniejszym sposobem, który uchroni nas od konsekwencji prawnych, jest uzyskanie zgody od osoby znajdującej się na zdjęciu, najlepiej w formie pisemnej. Praktyka ta nie jest jednak zbyt popularna, jeżeli chodzi o publikowanie zdjęć z siłowni przez jej użytkowników. Jeżeli zatem nie mamy zamiaru o taką zgodę prosić, lub jej nie dostaliśmy – lepiej zrobić drugie zdjęcie, na którym będziemy tylko my.

Jeżeli jednak zdarzy się sytuacja, w której mamy super zdjęcie, ale widać na nim jeszcze inne osoby, trzeba zadać sobie pytanie, czy patrząc jedynie na zdjęcie, można te osoby zidentyfikować. Jeżeli tak – zdjęcia nie możemy opublikować bez ich zgody. Natomiast, gdy naszą intencją było przedstawienie tylko i wyłącznie swojej osoby, a osoby w tle są „rozmazane” i niemożliwe do zidentyfikowania, zdjęcie nie narusza praw tych osób.

Zdjęcia wykonywane przez trenerów personalnych

W tym wypadku zawsze należy uzyskać zgodę właściciela klubu fitness oraz osoby, której wizerunek publikujemy. Koniecznie obie zgody na piśmie. Większość zdjęć robionych przez trenerów personalnych na siłowni jest wykorzystywane w celach marketingowych i biznesowych, zatem ich rozpowszechnianie jest ograniczone prawnie.

Zdjęcia na siłowni a RODO

Oprócz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można zapominać również o RODO. Powyższa unijna regulacja uszczegółowiła zakaz publikacji wizerunku innej osoby. Stał się on elementem danych osobowych, które są definiowane jako dane dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (jesteśmy w stanie ją zidentyfikować bez nadmiernych kosztów lub wysiłku). Nawet jeżeli identyfikacji mogą dokonać tylko znajomi osoby sfotografowanej, wizerunku takiego nie możemy publikować bez zgody. Ponadto, jeżeli będziemy chcieli zdjęcie przetwarzać (co najczęściej zdarza się w przypadku trenerów personalnych), musimy poinformować o sposobie jego przetwarzania i miejscach publikacji. Dodatkowo trzeba liczyć się z tym, iż osoba sfotografowana może w każdym momencie wycofać swoją zgodę. W takim wypadku będziemy zobowiązani do usunięcia zdjęć ze wszystkich miejsc, w których ją opublikowaliśmy.

Zdjęcia na siłowni – podsumowanie

Podsumowując, z roku na rok ustawodawca krajowy jak i unijny coraz większą uwagę przykłada do ochrony danych osobowych (w tym wizerunku). Należy zatem bardzo ostrożnie rozpowszechniać wszystkie informacje, które mogą naruszać prawa innych osób. Wizerunek utrwalony na fotografii, a następnie bezprawnie rozpowszechniony, może stać się podstawą odpowiedzialności prawnej. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, należy uzyskać odpowiednią zgodę, a w przypadku jej braku – zdjęcia nie publikować.

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną, napisz do mnie na k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

zdjęcia na siłowni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *