22.02.2019

Umowa klubu fitness z trenerem personalnym

Właściciel klubu fitness musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami prawnymi. Jednym z nich jest kwestia umów z trenerami. Z reguły nie zawiera się z nimi klasycznych umów o pracę, czy zlecenie. Najczęściej między siłownią a trenerem nawiązuje się stosunek prawny na podstawie umowy o współpracę (zwaną również umową o świadczenie usług). Z uwagi na swój szczególny charakter, umowa musi być zredagowana w sposób dokładny i przemyślany.

Umowa z trenerem personalnym – elementy konieczne

Bez względu na to, czy trener prowadzi działalność gospodarczą, czy nie, musi podpisać z klubem fitness umowę. Najważniejszymi elementami takiej umowy są postanowienia mówiące o:

 • Przedmiocie umowy.

W tym miejscu należy szczegółowo opisać jakie zajęcia i w jakich godzinach prowadzi trener. Często strony dokonują tych ustaleń w formie załącznika do umowy, który na etapie współpracy można wielokrotnie zmieniać poprzez aneksy do umowy. Nie należy pisać, że trener podlega właścicielowi siłowni i jego kierownictwu. Po pierwsze, takie działanie może być uznane za umowę o pracę (chyba, że faktycznie jest to umowa o pracę). Po drugie, daje to dużą dowolność klubowi fitness do narzucania trenerowi innych obowiązków, niezwiązanych z prowadzeniem zajęć. W praktyce zdarza się, że trenerzy są częściowo odpowiedzialni również za czystość i porządek na sali, sprzedaż, czy obsługę klienta.

 • Obowiązkach stron.

Oczywiste jest, że to trener będzie posiadał więcej obowiązków. Z podstawowych należy wymienić m.in.:

 • konieczność posiadania aktualnych badań, kwalifikacji i ubezpieczenia OC,
 • przestrzeganie regulaminu klubu i zasad BHP,
 • organizowanie, w miarę możliwości, zastępstw w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
 • udzielanie pierwszej pomocy uczestnikom zajęć,
 • a także ponoszenie odpowiedzialności za powierzony sprzęt treningowy.

Wiele klubów decyduje się również na nałożenie na trenera obowiązku raportowania z wykonanych czynności. Zazwyczaj ma to na celu wykazanie, ile faktycznie godzin przepracował trener i jakie są tego efekty. W tym przypadku należy pamiętać, że forma i częstotliwość sporządzania raportów powinna być szczegółowo określona w umowie klubu fitness z trenerem.

Obowiązkiem klubu jest natomiast zapłata wynagrodzenia. Należy określić jak będzie ono obliczane, czy wg stawki godzinowej, czy podstawa + ewentualne premie.

 • Okresie obowiązywania umowy.

W tym miejscu trzeba wskazać, czy umowa jest zawarta na czas określony, czy nieokreślony. Warto ustalić jaki jest termin wypowiedzenia tej umowy. Można także uregulować kwestię wcześniejszego rozwiązania umowy, gdy np. klub nie zapłaci wynagrodzenia lub trener notorycznie będzie się spóźniał na zajęcia.

Umowa z trenerem personalnym – elementy dodatkowe

W umowach z trenerem bardzo często dodaje się również postanowienia mowiące o:

 • Poufności i zakazie konkurencji.

Kluby bardzo często zobowiązują trenerów personalnych do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa. W obecnych czasach silnej konkurencji na rynku to nic dziwnego. Siłownie nie chcą, aby trener przekazał innym informacje o działalności klubu, planach treningowych, czy sposobach na dotarcie do klientów. Jest to bezpośrednio związane z zakazem podejmowania działań konkurencyjnych przez trenera w trakcie trwania współpracy. Klub może zastrzec, że trener nie może wykonywać podobnej działalności w innych placówkach sportowych i nie może przekazywać informacji o klubie innym podmiotom. Niektóre kluby próbują rozszerzyć zakaz konkurencji na okres po ustaniu współpracy. Nie jest to jednak możliwe w przypadku umów zlecenia, jeżeli klub nie zaproponuje wynagrodzenia za taki zakaz. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku III CKN 579/01.

 • Ochronie danych osobowych.

Dodatkowo często klub wymaga od trenera, aby zachował ostrożność w zakresie danych osobowych klientów. Jeżeli ma on dostęp do tych danych bezpośrednio, musi zostać przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto właściciel siłowni ma obowiązek udzielenia trenerowi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

 • Karach umownych.

Kary umowne nie są elementem obowiązkowym. Często kluby starają się nakładać kary umowne na trenerów, którzy dokonają jakichkolwiek przewinień niezgodnie z umową. Trzeba mieć to na uwadze i uważnie czytać przedstawioną przez siłownię umowę. Z pewnością notoryczne spóźnianie się przez trenera może być uciążliwe dla klubu i skutkować utratą klientów. Wtedy kara umowna wydaje się być uzasadniona. Natomiast drobne przewinienie w obowiązkach nie powinno skutkować nałożeniem takiej kary. Mamy jednak swobodę umów i każdy błąd może wiązać się z koniecznością zapłaty kary umownej, jeżeli tak brzmi umowa.

Umowa klubu fitness z trenerem personalnym

Forma umowy z klubem fitness

Opisałem najważniejsze postanowienia umowy klubu fitness z trenerem personalnym. Teraz po krótce chciałbym scharakteryzować rodzaje umów pod kątem prawnym. Trener nieprowadzący działalności gospodarczej najczęściej otrzyma umowę zlecenia (rzadziej umowę o pracę). Niekiedy zdarza się, że kluby starają się podpisać z trenerami umowę o dzieło. Jest to dla nich korzystne z powodów podatkowych. Trener natomiast dostanie więcej „do ręki”. Niestety jednak, sądy już nie raz podkreślały, że umowa o dzieło nie pasuje do specyfiki wykonywania zawodu trenera. Umowa o dzieło zakłada pewien rezultat, a ciężko określić rezultat pracy trenera. Umowa zlecenia to umowa starannego działania, czyli wykonywania pewnych czynności w danym okresie czasu. Dlatego nie powinno podpisywać się z trenerami umów o dzieło.

Jeżeli chodzi o trenera prowadzącego działalność gospodarczą to mamy tu dowolność. Nazwa umowy nie ma znaczenia. Może to być np. umowa o współpracę lub o świadczenie usług. Zależy to od woli stron. Stosunek prawny mogą również ułożyć według własnych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *