Kamil Wasilewski

adwokat

Codziennie pomagam przedsiębiorcom rozwijającym swój biznes, w tym firmom typu startup we wczesnych fazach rozwoju. Z pasji i zamiłowania jestem sportowcem.
[Więcej >>>]

Umowa o catering dietetyczny w klubie – elementy konieczne

Adw. Kamil Wasilewski24 października 2018Komentarze (0)

Wielu właścicieli klubów fitness decyduje się na podjęcie współpracy z firmą oferującą catering dietetyczny. Z pozoru sprawa nie jest trudna, a takich firm na rynku jest coraz więcej. Niemniej jednak osoba niedoświadczona może nie mieć świadomości jakie zagrożenia niesie za sobą źle zredagowana umowa. W przypadku dostawy żywności podstawowa umowa zawierająca datę, dane podmiotów oraz przedmiot umowy to zdecydowanie za mało. Umowa ma również służyć zabezpieczeniu interesów obydwóch stron, w taki sposób, aby nie były one stratne w przypadku nieprawidłowego zachowania się kontrahenta.

Umowa o catering dietetyczny – podstawy

Zacznijmy jednak od całkowitych podstaw, bez których żadna umowa nie może dojść do skutku. Redagując umowę, w pierwszej kolejności, należy wskazać datę oraz miejsce jej zawarcia. Jest to niezbędne z punktu widzenia prawa w przypadku ewentualnego postępowania sądowego. Następnie musimy wskazać dokładne dane swoje oraz drugiej strony tj. imię i nazwisko (nazwa firmy), dokładny adres, a także numery identyfikacyjne działalności gospodarczej czyli nr NIP lub KRS.

Koniecznym elementem jest również określenie przedmiotu umowy. Mówiąc wprost, trzeba napisać jakie usługi będą świadczone w ramach zawieranego kontraktu. W tym przypadku będzie to najprawdopodobniej dostawa produktów w postaci cateringu żywnościowego. Jednak to nie wystarcza. Trzeba wyraźnie napisać, że firma cateringowa zobowiązuje się do dostarczania ww. żywności, natomiast siłownia (klub fitness) zobowiązuje się do odbioru tychże produktów. Postanowienia umowy skonkretyzowane w ten sposób pomogą w redakcji jej późniejszych, bardziej szczegółowych regulacji. W tym miejscu określamy również miejsce dostawy (adres klubu fitness) oraz gdzie przechowywane będą produkty (najczęściej jest to lodówka na siłowni).

Umowa o catering dietetyczny – realizacja zamówień

Następnie należy określić w jaki sposób będą składane zamówienia na żywność (telefoniczne, mailowo, lub w inny dowolny sposób), a także ile wynosi czas dostawy liczony od momentu złożenia zamówienia przez siłownię. Pozostając w kwestii zamówień, należy również uregulować niezwykle ważną rzecz, jaką jest stwierdzenie wadliwości towarów (produktów). Warto w umowie dodać postanowienie, że jeżeli część/całość dostarczonych produktów żywnościowych jest złej jakości, firma cateringowa odbierze te produkty i dostarczy nowe, w dobrej jakości, na swój koszt. W tym miejscu regulujemy również kwestię, w jaki sposób reklamacja będzie zgłaszana (mailowo, telefonicznie itp.).

Umowa o catering dietetyczny – płatności

W przypadku płatności treść umowy będzie klasyczna. Najpierw należy określić na jakiej podstawie określać będziemy wartość konkretnego zamówienia (np. za ilość faktycznie dostarczonych produktów). Następnie wskazujemy w jaki sposób nastąpi płatność (przelew, gotówka) i na jakiej podstawie (faktura VAT/rachunek). Musimy również określić termin płatności, a także sposób dostarczenia faktury VAT.

Umowa o catering dietetyczny – gwarancja jakości

Umowy dostawy żywności nie mogą istnieć bez złożenia przez dostawcę (firmę cateringową) zapewnień o wysokiej jakości dostarczanych produktów. Taka firma powinna również zobowiązać się, że jakość żywności jest zgodna z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a szczególnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225). Ustawa ta ustala m.in. procedury przechowywania i transportu żywności.

umowa o catering dietetyczny w klubie

Umowa o catering dietetyczny – kary umowne oraz odpowiedzialność

W przypadku kar umownych należy pamiętać o dwóch kwestiach. Pierwsza z nich to sytuacja rozwiązania umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności, za które nie odpowiada druga strona. W tym przypadku możemy ustalić karę umowną (najczęściej jako % wartości danego zamówienia). Celem tej regulacji jest zabezpieczenie przed sytuacją nagłego zerwania kontraktu i pozostania bez dostawy żywności lub pozostania z żywnością, której siłownia nie chce odebrać. Kolejna kwestia to opóźnienie – zarówno w dostawie towaru, jaki i w jego odbiorze. Tutaj również możemy ustalić stawkę procentową wartości danego zamówienia za każdy kolejny dzień zwłoki. Dodatkowo, o czym należy pamiętać przy wszystkich umowach zawierających kary umowne, należy dodać regulację stanowiącą, że strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych (czyli według prawa cywilnego).

Kolejnym, niezwykle ważnym z punktu widzenia właściciela klubu fitness, jest postanowienie o odpowiedzialności za ewentualne roszczenia skierowane przeciwko niemu, które są związane z dostarczaną żywnością. W tym przypadku w umowie powinna pojawić się regulacja, która stanowi, że tę odpowiedzialność przejmuje w całości firma cateringowa (dostawca). Nie sposób bowiem wyobrazić sobie sytuacji, że np. za zatrucie pokarmowe po zjedzeniu danego produktu ma odpowiadać właściciel siłowni. Dostawca żywności powinien w sposób jasny i zrozumiały wskazać, że w przypadku pojawienia się roszczeń na drodze sądowej, wstąpi w miejsce klubu fitness jako strona postępowania. Tym samym zwalniając siłownię z odpowiedzialności za jakość dostarczanej żywności.

Umowa o catering dietetyczny – postanowienia końcowe

Na końcu trzeba również pamiętać o kwestiach pobocznych (niemniej jednak dalej ważnych), czyli:

  • czas, na jaki umowa jest zawierana,
  • termin i sposób wypowiedzenia umowy,
  • sposób, w jaki można umowę zmienić,
  • klauzula poufności o nieprzekazywaniu informacji o umowie osobom trzecim.

Umowa o catering dietetyczny – podsumowanie

Z pewnością nie jest to jedyny, właściwy sposób redagowania umów o catering dietetyczny dla klubów fitness. Wymienione przeze mnie elementy mogą jednak skutecznie ochronić właściciela siłowni w sytuacjach, gdy jego kontrahent (firma cateringowa) nie będzie wywiązywać się ze swojego zobowiązania należycie. Do umowy można oczywiście, wedle uznania, dołożyć kilka elementów, jak np. zakaz dokonywania cesji tj. przekazywania jakichkolwiek praw i obowiązków z umowy wynikających, czy zobowiązanie do informowania drugiej strony o zmianie swojego adresu. Wszystko zależy od naszej sytuacji i konkretnych potrzeb. Nie można jednak nigdy zapominać, że każda umowa może wywołać sytuacje sporne. Należy o nich pamiętać podczas redagowania treści każdej umowy.

Obserwuj:

Adw. Kamil Wasilewski

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 503 070 837
k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl
Obserwuj:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Wasilewski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Wasilewski z siedzibą w Plewisku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@adwokatwasilewski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: