02.03.2020

Loteria w klubie fitness – kwestie prawne

Kluby fitness w różny sposób starają się trafić do klienta i jak najdłużej utrzymać go u siebie. W poprzednim wpisie opisałem jeden ze sposobów utrzymania klienta klubu – program lojalnościowy. Tym razem chciałbym z kolei poruszyć inną formę marketingową w klubach fitness, tj. loterię. Często w klubach organizowana jest np. loteria świąteczna. W artykule wskażę, z jakimi obowiązkami prawnymi wiąże się loteria w klubie fitness. Wymienię również różnice między loterią a konkursem w klubie fitness.

Organizacja loterii w świetle prawa

Na wstępie, trzeba stwierdzić, że organizacja loterii wiąże się z wieloma obowiązkami prawnymi i jest uregulowana w ustawie o grach hazardowych. Zanim przejdę do opisu procedury jej organizacji, wskażę, czym jest loteria i jakie jej rodzaje wyróżnia prawo.

Posługując się nazewnictwem z ww. ustawy, loteria to gra losowa. Grami losowymi są z kolei gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Element losowości będzie w tym przypadku niezwykle istotny.

Ustawa, definiując gry losowe, wymienia 4 rodzaje loterii:

 1. pieniężne, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;
 2. fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
 3. promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
 4. audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne:
  a) połączenie telefoniczne,
  b) wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Zdecydowanie najczęściej w klubach fitness mamy do czynienia z loterią promocyjną i jej poświęcę najwięcej uwagi w artykule. Analizując dokładnie jej definicje, należy wskazać koniecznie warunki, które muszą zaistnieć, aby można było mówić o loterii promocyjnej. Są to:

 1. nieodpłatne uczestnictwo – w loterii biorą udział osoby, które nabyły towar lub usługę, a niejako „dodatkowo” przez to przystąpiły do loterii (np. kup karnet na 6 miesięcy do 29 lutego i weź udział w loterii),
 2. nagrody mogą być pieniężne lub rzeczowe,
 3. zwycięzcy są wybierani w drodze losowania (przypadek decyduje o tym, kto wygra).

Jeżeli organizowane działania promocyjne spełniają powyższe warunki z pewnością mogą zostać uznane za loterię. Co za tym idzie – powstaje konieczność spełnienia ustawowych wymogów.

Wymogi prawne dotyczące organizacji loterii w klubie fitness

Organizacja loterii w klubie fitness wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia od właściwego organu administracji skarbowej. Wniosek składa się do izby administracji skarbowej, na obszarze której będzie urządzana loteria.

Jeśli będzie obejmować obszar więcej niż jednej izby, wniosek złożyć należy do tej izby, która jest odpowiednia według siedziby przedsiębiorcy – klubu fitness. W innych przypadkach wniosek złożyć należy do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Organ ma 2 miesiące na wydanie zezwolenia.

Zezwolenie na organizację loterii w klubie fitness

Wraz z wnioskiem należy złożyć szereg dokumentów:

 • Bankowe gwarancje wypłat nagród.
 • Dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii.
 • Projekt regulaminu loterii.
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ZAS-W.
 • Dodatkowo zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.
 • Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą należności celnych.

Co więcej, za zezwolenie należy zapłacić. Obecnie stawka wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej (jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie). W 2020 r. wynosi 5140, 74 zł. Zatem minimalna opłata za wydanie zezwolenia na organizację loterii w klubie fitness obecnie wynosi 2570 zł.

Jeżeli organ odmówi wydania zezwolenia, przysługuje odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w terminie 14 dni.

Osoba nadzorująca loterię

Loteria promocyjna wiąże się dodatkowo z wyznaczeniem osoby nadzorującej jej przebieg. Może to być pracownik klubu fitness. Musi jednak przejść szkolenie z przepisów i posiadać świadectwo jego ukończenia. Do 1 kwietnia 2017 r. osoby nadzorujące loterię nie musiały kończyć szkoleń – wystarczyło tzw. świadectwo zawodowe. Świadectwa wydane do 1 kwietnia 2017 r. zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia, a osoby posiadające je nie muszą odbywać szkoleń.

Obowiązki po zakończeniu loterii

W ciągu 30 dni po zakończeniu loterii należy przesłać do dyrektora izby administracji skarbowej:

 • wykaz wypłaconych lub wydanych wygranych wraz z określeniem ich wartości,
 • zestawienie liczby wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.

Regulamin loterii

Regulamin loterii tworzony jest przez jej organizatora i podlega zatwierdzeniu przez organ administracji skarbowej. Wszelkie zmiany w nim również podlegają zatwierdzeniu. Muszą znaleźć się w nim następujące informacje:

 • nazwa loterii,
 • nazwa podmiotu urządzającego loterię,
 • organ wydający zezwolenie,
 • zasady prowadzenia loterii,
 • obszar, na którym będzie urządzana loteria,
 • czas trwania loterii,
 • sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród,
 • mechanizmy zapewnienia prawidłowości urządzania loterii,
 • sposób i termin ogłaszania wyników,
 • miejsce i termin wydawania wygranych,
 • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń,
 • wartość puli nagród,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Organizacja loterii w klubie fitness bez zezwolenia

Organizacja loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia może pociągać za sobą konsekwencje prawne. Ustawa o grach hazardowych wskazuje, że dyrektor właściwej izby celnej może wymierzyć karę pieniężną w wysokości 100% przychodów z loterii.

Odpowiedzialność wobec organizatora może powstać również na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego i skutkować grzywną.

Organizacja loterii przez klub fitness na social media

Ustawa o grach hazardowych wprowadza monopol państwa na organizację loterii on-line, z wyjątkiem loterii promocyjnych. Nie ma zatem żadnych przeszkód w polskim prawie, aby loterię na ww. zasadach urządzić np. na Facebooku. Należy jednak pamiętać o regulaminie konkretnego medium społecznościowego. Przykładowo Facebook zabrania organizacji loterii, które polegają na udostępnianiu posta konkursowego, czy oznaczaniu znajomych.

Różnice między loterią a konkursem

Akcje promocyjne w klubie fitness mogą również przyjąć formę konkursu, a nie loterii. Konkurs różni się tym, że nie występuje w nim element losowości. Uczestnicy „rywalizują” ze sobą na pewnym polu, a wygrywa osoba wyłoniona przez komisję konkursową. Co ważne, organizacja konkursu nie podlega pod ww. ustawę o grach hazardowych. Jest ona regulowana przepisami kodeksu cywilnego i traktowana jako przyrzeczenie publiczne. Pisałem o nim w poprzednim wpisie, w którym poruszyłem kwestie prawne programu lojalnościowego w klubie fitness. Organizując konkurs, należy przygotować regulamin, który dokładnie określi:

 • kto jest organizatorem,
 • kto może wziąć udział w konkursie,
 • jakie są zasady konkursu,
 • czas trwania (data),
 • jakie przewidziane są nagrody.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby regulamin rozbudować i wskazać w nim dodatkowo, np. procedurę odbioru nagrody. Należy również pamiętać, że w konkursie można przyznawać tylko nagrody rzeczowe.

Organizacja konkursu w klubie fitness nie wiąże się z dodatkowymi wymogami prawnymi. Dużo łatwiej zatem zorganizować konkurs, niż loterię. Trzeba jednak pamiętać o czynniku wyróżniającym te dwa rodzaje akcji promocyjnych w klubach. Konkurs, który na jakimkolwiek etapie będzie posiadał element losowy, może zostać zakwalifikowany prawnie jako loteria i skutkować koniecznością spełnienia ww. obowiązków. Dla przykładu konkurs w klubie fitness może polegać na stworzeniu autorskiego planu treningu, czy wymyśleniu hasła reklamowego dla sieci siłowni.