06.12.2019

Zakup sprzętu treningowego – gwarancja jakości i rękojmia

Jak wiadomo nieodłącznym elementem każdej siłowni jest sprzęt treningowy. Właściciele klubów fitness nie mają jednak łatwego zadania podczas planowania zakupów sprzętów treningowych. Wybór jest ogromny. Każda firma oferuje różne urządzenia i dodaje niezliczoną liczbę benefitów, takich jak gwarancje, ubezpieczenie itp. Czasem jednak pewne postanowienia w regulaminach i umowach stworzonych przez firmy oferujące sprzęt treningowy mogą być dla właściciela siłowni niezrozumiałe. Dodatkowo nie można zapominać, że oprócz umowy istnieją przecież jeszcze przepisy prawa, które również dają konkretne uprawnienia związane np. z wadą rzeczy.

O tym właśnie chciałbym napisać w dzisiejszym artykule:

  • Jak wygląda kwestia gwarancji jakości i rękojmi za zakupiony sprzęt?
  • Jakie prawa ma właścicieli siłowni, kupując sprzęt treningowy?
  • Na jakie regulacje w umowie zakupu sprzętu powinien zwrócić szczególną uwagę właściciel klubu fitness?

Producent sprzętu a sprzedawca

W pierwszej kolejności uczulam na ważne rozróżnienie. Najczęściej w przypadku zakupu sprzętu fitness, podmiotem, od którego kupujemy nie jest producent, a firma, która towar dystrybuuje lub importuje (sprzedawca). Rozróżnienie na producenta i sprzedawcę ma natomiast swoje odbicie w gwarancji i rękojmi.

Gwarancji zazwyczaj udziela producent i jest ona dobrowolna.

Roszczeń z tytułu rękojmi można dochodzić natomiast od sprzedawcy i, nie licząc kilku wyjątków, udzielenie rękojmi jest obowiązkowe.

Co więcej, po zakupie sprzętu fitness można według własnego wyboru korzystać albo z uprawnień gwarancyjnych, albo z rękojmi. Bez rozpatrzenia konkretnego przypadku nie sposób powiedzieć, co jest korzystniejsze. Zasady rękojmi zostały określone w kodeksie cywilnym, natomiast treść każdej gwarancji może być inna (mimo, że też istnieją pewne, podstawowe przepisy w tym zakresie).

Mając za sobą podstawy teoretyczne przejdźmy zatem do opisu pierwszego zagadnienia, a więc gwarancji jakości.

Gwarancja jakości na sprzęt treningowy do klubu fitness

Jak już wspomniałem, gwarancja przysługuje tylko wtedy, gdy zostanie ona udzielona. Najczęściej gwarancji udziela producent sprzętu. Nie jest jednak wykluczone, aby to sprzedawca udzielił nam gwarancji. Warunki gwarancji są określone w tzw. dokumencie gwarancyjnym. Znajdziemy tam obowiązki gwaranta (czyli podmiotu udzielającego gwarancji) i uprawnienia kupującego (klubu fitness, siłowni). Kodeks cywilny w kilku przepisach wskazuje tylko ogólne ramy prawne gwarancji, które gwarant może dowolnie regulować. Dlatego zawsze w pierwszej kolejności powinniśmy zapoznać się dokładnie z dokumentem gwarancyjnym. Jeżeli tam nie znajdziemy informacji, które nas interesują, możemy zerknąć do kodeksu cywilnego.

Przykładowo gwarancja trwa tyle, ile jest wskazane w dokumencie gwarancyjnym. Jeżeli brak jest takiej informacji, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Każda gwarancja obejmuje różne sytuacje. Najczęściej są to wady fizyczne, które rzecz posiadała w momencie wydania kupującemu. Czasem jednak zakres gwarancji może być dużo szerszy.

Analizując gwarancje udzielane na sprzęty treningowe można zauważyć, że każdy z producentów daje inną gwarancję na różne sprzęty. Na przykład bieżnie mogą mieć 2 lata gwarancji, natomiast inne sprzęty (np. atlasy) 5 lat. Dodatkowo często wskazane jest, że dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji można tylko i wyłącznie wtedy, gdy kupujący korzysta z rzeczy w sposób wskazany przez producenta. Przykładowo może to być określony czas (np. maksymalnie 12 godzin dziennie) korzystania z danej maszyny do ćwiczeń.

Gwarant najczęściej naprawia wadliwą rzecz lub wydaje nową, wolną od wad. Uprawnienia kupującego w przypadku gwarancji będą jednak szczegółowo wskazane w dokumencie gwarancyjnym. Decyzję o sposobie realizacji gwarancji podejmuje zawsze gwarant.

Samo zgłoszenie wadliwego sprzętu z tytułu gwarancji obecnie najczęściej następuje internetowo poprzez odpowiedni formularz. Zwracamy się wtedy bezpośrednio do producenta, z pominięciem sprzedawcy.

Gwarancja rozpoczyna swój bieg na nowo po naprawie / wymianie wadliwego sprzętu.

Rękojmia na sprzęt treningowy

Teraz przejdźmy do rękojmi. Ta instytucja prawna będzie nas interesować zwłaszcza wtedy, gdy na sprzęt nie ma gwarancji. Nie zdarza się to często. Może jednak pojawić się sytuacja, w której producent (gwarant) nie uzna naszej reklamacji z tytułu gwarancji. Wtedy pozostaje skierować sprawę do sprzedawcy i skorzystać z rękojmi.

Uwaga! Jest jednak jedna bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o rękojmie przy transakcjach między przedsiębiorcami. W umowie (np. sprzedaży sprzętu treningowego) strony mogą dowolnie modyfikować przepisy ustawowe dotyczące rękojmi. Oznacza to, że rękojmia może być całkowicie wyłączona. Musi to jednak być wyraźnie wskazane w umowie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sprzedawca wiedział o wadzie sprzętu i ją zataił – wtedy wyłączenie rękojmi w umowie nie wywołuje skutków prawnych.

Załóżmy jednak, że w umowie nie ma nic o rękojmi. Jak wtedy kształtują się uprawnienia kupującego?

Rękojmia zawsze trwa 2 lata od chwili wydania towaru. Jeżeli w tym okresie pojawi się wada rzeczy (zarówno fizyczna, jak i prawna) kupujący musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie sprzedawcę. Jeżeli będzie z tym zwlekał, może stracić uprawnienia z tytułu rękojmi.

Czego można żądać z tytułu rękojmi?

Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny sprzętu albo odstąpieniu od umowy, chyba, że sprzedawca dokona wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli jednak sprzedawca uzna, że wybrany przez kupującego sposób jest niemożliwy lub wiąże się z nadmiernym kosztami, albo koszty przewyższają wartość rzeczy, może odmówić realizacji żądania kupującego i wskazać inny. Co do zasady zatem to kupujący wybiera w jaki sposób ma zostać zrealizowany obowiązek wynikający z rękojmi. Sprzedawca może jednak wybrać inny sposób, jeżeli uzasadni to zgodnie z przepisami prawa.

Co ważne, przy zakupie sprzętu treningowego należy go dokładnie „zbadać” (tak jest to ujęte w kodeksie) w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. Chodzi o to, aby kupujący po otrzymaniu maszyn do ćwiczeń dokładnie je obejrzał i przetestował. Jeżeli tego nie zrobi, może utracić uprawnienia z tytułu rękojmi. Takie działanie ma na celu znalezienie ewentualnych wad i powiadomienie sprzedawcy o nich.

Po naprawie rzeczy rękojmia nie biegnie od nowa. Trwa ona zawsze 2 lata od chwili pierwotnego wydania towaru.

Nowy sprzęt a regenerowany

W przypadku sprzętu treningowego często spotkać się można ze sprzętem regenerowanym. Trzeba pamiętać, że gwarancja dotyczy również takiego sprzętu. Część dostawców stosuje jednak krótsze terminy gwarancji w przypadku sprzętów regenerowanych, natomiast rękojmie całkowicie wyłącza.

Jak to wygląda w umowie? Konkretne przykłady postanowień umownych

Postaram się teraz wskazać kilka postanowień umownych, które mogą odnosić się do gwarancji lub rękojmi. Warto na nie zwrócić uwagę w umowach z dostawcami i sprzedawcami sprzętu treningowego.

Gwarancja

Kwestia gwarancji może być zasygnalizowana w umowie poprzez wskazanie, że jej szczegółowe warunki znajdują się w dokumencie gwarancyjnym, np.:

„Przedmiot umowy jest objęty gwarancją udzielaną przez producenta. Szczegóły w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do sprzętu.”

Rękojmia

Należy sprawdzić, czy w umowie nie ma następujących postanowień:

„Sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy.”

„Kupującemu nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi.”

„Rękojmia w stosunku do przedmiotu umowy jest wyłączona.”

Wszystkie powyższe regulacje oznaczają, że rękojmia nie obowiązuje i jest wyłączona.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Myślę, że w kontekscie gwarancji i rękojmi na sprzęt treningowy powinienem poruszyć jeszcze jeden ważny aspekt. Chodzi o czas, w jakim sprzedawca przystąpi do naprawy / wymiany sprzętu. Im krótszy, tym lepszy. Niektórzy dostawcy mają czas rekacji 48 godzin od zgłoszenia, a niektórzy nawet 21 dni roboczych! Warto zwrócić na to uwagę w umowie lub dokumencie gwarancyjnym.

Podsumowanie

Na blogu już niejednokrotnie wspomniałem, że trzeba dokładnie czytać umowy. Mówi o tym zresztą każdy prawnik. Warto pamiętać, że dokonując jakiejkolwiek czynności prawnej (np. zakupu sprzętu treningowego) obowiązuje nas nie tylko treść umowy, ale przede wszystkim odpowiednie przepisy prawne. Warto mieć również świadomość tego, w jakim zakresie sprzedawca / producent może kształtować nasze uprawnienia jako kupujących. Część z nich można ograniczyć tylko w określony sposób lub nie można wyłączyć w ogóle – bez względu na to, co napisane jest w umowie.